Programming Game AI by Example

Implementing AI at the team level in addition to the player level creates what is known as tiered AI. This type of AI is used in all sorts of computer games. You will often find tiered AI in real-time strategy (RTS) games where the enemy AI is commonly implemented in ...

Read More »

License Agreement

LGPL GPL OpenSSL Apache

Read More »

Rodney Brooks – Roboticist

Dr. Rodney Brooks is the former Director (1997 – 2007) of the MIT Artificial Intelliigence Laboratory and then the MIT Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL).

Read More »

دعاي شب نيمه شعبان

دعاي بسيار زيبايي از حضرت رسول (ص) در شب نيمه شعبان: سجد لك سوادي و خيالي و آمن بك فوادي هذه يداي و ما جنيت علي نفسي يا عظيم ترجي لكل عظيم اغفر لي العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا الرب العظيم . سجده كند براي تو سراپاي وجود ...

Read More »

انسان ها چهار دسته اند

دکتر علی شریعتی انسان ها را به چهار دسته تقسیم می کند: 1-آن هایی که وقتی هستند،هستند و وقتی نیستند هم نیستند: عمده آدم ها حضورشان مبتنی بر فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن هاست که قابل فهم می شوند.بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند. 2- آن هایی ...

Read More »

خدایا! از من در گذر

خدایا! از من در گذر آن چه را از من بدان داناتری و اگر بار دیگر بدان بازگردم تو نیز به بخشایش بازگرد. خدایا! آن چه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای. خدایا! ببخشای آن چه را که با زبان به تو نزدیک شدم، ولی با ...

Read More »

گزیده ای از مناجات شعبانیه

خدایا! آن گاه که می خوانمت، صدای مرا بشنو؛ به من نگاه کن وقتی با تو راز و نیاز می کنم؛ که من گریخته ام به سوی تو اینک و در میان دست های توام، خسته و درمانده و زمین گیر؛ در آغوش تو زار زار گریه می کنم و ...

Read More »

چند حدیث قدسی

ای بنده من! آن گاه که به نماز می ایستی، آن چنان به سخنانت گوش می دهم که گویی همین یک بنده را دارم و تو آن چنان از من غافلی که گویی چندین خدا داری. اگر آن بندگانم که پشت به من کرده اند، اشتیاق مرا به خویش دریابند ...

Read More »

مبعث پیامبر

…نوری متحرک به سویش آمد که دنباله آن به آسمان کشیده شده بود. این نور به وی نزدیک شد، وجودش را گرفت و به داخل وجودش، به مغزش، به قلبش و به روحش وارد شد. محمد لرزید؛ عرق بر تمام وجودش نشست. روحش به سان کبوتری که به اضطراب افتد، ...

Read More »