Home / Religion / سخنانی ارزشمند از امام حسین ع

سخنانی ارزشمند از امام حسین ع

سخنانی ارزشمند از امام حسین (ع)  (در ادامه مطلب)

هان ای مردم! از این اهریمنان گمراه دوری گزینید. اینان خدا را همانند خود می پندارند و درست مانند کافران اهل کتاب در باره او سخن می گویند.
او خدایی است که چیزی همانندش نیست و هم او شنوا و بینا است. چشمها از دیدنش ناتوان است ولی و هر بیننده ای را می بیند. او دقیق و آگاه است. یگانگی و بی همتایی، جبروت و عظمت ویژه اوست. اراده و خواستش قدرت و علمش را در سراسر جهان به اجراء نهاده است. هیچ  ستیزه گری در هیچ امری با او توان ستیزه نیست. نه نظیری دارد که با او همانندی کند و نه مخالفی می تواند با او به ستیز پردازد. همنامی بر او نسیت که مشابهش باشد.  و مانند ندارد که همشکلش گردد. ذات او جولانگاه امور قرار نمی گیرد و تحولات و دگرگونیها تاثیری بر ذات کبریاییش نمی نهد و منزلگاه هیچ حادثه ای نیست.
توصیف گران چیره دست قادر به توصیف عظمت، جلال و صفات او نیستند. اندازه و میزان جبروت او در دلها نمی گنجد. زیرا در جهان هستی همانندی بر او وجود ندارد. نه دانشمندان با مغز هایشان به او می رسند و نه اندیشمندان با اندیشه هایشان مگر با پژوهشی که پایه اش ایمان به غیب بوده باشد. زیرا خدا با هیچ یک از صفات و ویژگی های مخلوقات، متصف نیست و او یکتای بی نیاز است.
آنچه در ذهن ها تصور می شود خدا خلاف آن است زیرا چیزی که زیر پوشش اندیشه و ذهن قرار می گیرد و چیزی که در فضا و غیر آن می گنجد، معبود نمی تواند با شد. او در همه اشیاء هست نه بدانگونه که او را احاطه کنند. او در هیچ شیئی نیست نه بدان صورت که از آنها (جدا، غایب) و بیگانه باشد. اگر مخالفی نظیر کار های او انجام دهد و یا همانندی با او برابری کند دیگر او خدای توانا نیست.
ازلیت او از سنخ ازلیت زمان نیست و اراد اش دارای جهت و سمتی نمی باشد. (بلکه اراده اش همانند سایر صفاتش است  نه در گوشه ای از وجودش). از حیطه اندیشه ها نهان است، همچنانکه از حیطه دیده ها پنهان است. بدانگونه که موجودات زمینی نمی توانند او را ببیند، موجودات آسمانی نیز از دیدن او عاجزند. نزدیکی و قربت او کرامت و بزرگواری اوست و فاصله و دوری او عدم توجه اوست! نه در مکانی جای می گیرد، نه بزمانی محدود می گردد و نه کسی به او فرمان می دهد. علو و بلندی مقامش نه برای آن است که در اوج اسمان ها است و فرا آمدنش نه به معنای انتقال است. آنچه که نیست ایجاد می کند و موجود را به دیار عدم می فرستد و این دو صفت در چیزی غیر از خدا هیچ وقت پیدا نمی شود. اندیشیدن در باره ایمان به او ایمان باور را  نتیجه می دهد. ایمان به یک وجود واقعی نه وصفی و اعتباری. زیرا ذات او روشنگر هر صفتی است نه صفت ها بیان کننده و نشان دهنده او است. خدا معیار شناخت ارزش ها است نه ارزش ها معیار شناخت اوست. این چنین است خداوندی که همتایی ندارد و چیزی همانند او نیست و هم شنوا و بینا است.

 

About Mohammad

Dr Mohammad Khazab completed his Ph.D. in Computer Systems Engineering (Artificial Intelligence) at the University of South Australia in 2011. He has worked as Senior Software Engineer, Web Developer, and Research Associate on various projects. Currently he works at Schneider Electric on the design and development of new software solutions for smart devices used for home automation and Internet of Things. He's also been working on enterprise software for supply chain network simulation and optimisation, advanced planning and scheduling. In his spare times, In his spare times, he works on creating websites and mobile applications (Web2day Design), researching and writing about cutting-edge technologies in this blog. He has ambitions to solve real-world problems, and to use his knowledge and skills to develop useful applications.

Leave a Reply

%d bloggers like this: